Hem
Double-click here to add your own text.

Nyhagen Vatten och Avlopp


- ett nybildat aktiebolag helägt av utvecklingsbolaget Nygarn

Nyhagen vatten avlopp AB

2020 01 04

Till berörda fastighetsägare i Gammelgarnsområdet

Nyhagens VA-projekt i Gammelgarn

Vi meddelade i slutet av sommaren att Nyhagen Vatten och Avlopp AB fattat principbeslut om att investera i nytt VA-nät för Gammelgarnsområdet, i enlighet med det prospekt som gick ut till alla berörda under sommaren.

Som alla märkt har vi tyvärr ännu inte kunnat starta projektet. Det beror på avsaknad av besked från Region Gotland om när vi kan få ansluta vattenledningar från avsaltningsverket i Herrvik, vilket är en förutsättning för att vi skall kunna starta grävning. . Vi har även en för stor underbalansring av investeringskalkylen på grund av för få anslutningar och ökade anläggningskostnader. Vi är dock övertygade om att investeringen ska kunna genomföras, men behöver dels fortfarande få besked från Region Gotland och dessutom behöver vi justera anslutningskostnaden och/eller öka antalet anslutare.

Sammanfattningsvis arbetar vi just nu med följande:

En uppvaktning av Region Gotland på politisk nivå. Mötet går av stapeln den 28/1. Som framgått av artikel i Gotlands Tidningar 2019-11-29 har tekniska nämnden avsatt ytterligare medel till uppgradering av Herrviksverket. Ambitionen är att det ska ha kapacitet för ytterligare anslutningar, vilket innefattar vårt sedan länge diskuterade Gammelgarnsprojekt. Vi hoppas att den politiska ledningen i tekniska nämnden nu ska kunna ge oss en tidplan för när vår anslutning kan göras. I den bästa av världar hoppas vi kunna starta grävningsarbetet av stamledningsnätet det första kvartalet 2020, för att det därmed kan stå klart 6månader senare.

- Ökning av intäkterna sker genom:

o En höjning av anslutningsavgiften med 20 000 kr till 188 000 kr/fastighet och en motsvarande procentuell höjning på avgifterna för samfälligheter och extrahus, kan bli aktuellt. Som framgick av vårt prospekt i somras förutsatte vi 100 anslutningar för den då aviserade avgiften på 168 000 kr och angav att den kan höjas om vi får färre anslutningar. Idag har vi med enskilda och samfällighetsanslutna fastigheter fått in 77 utlovade anslutningar, det är tyvärr för få.

o Ett ökat antal anslutningar, och eller också ett ökat antal definitiva beslut om full anslutning från dem som bara indikerat att man vill betala 50 000 kr som deposition för framtida anslutning.

Vi vill nu ha hjälp av alla som kan bidra, för att skapa förutsättningarna att starta projektet.

Alternativet för Gammelgarn är att man på varje fastighet tvingas utföra enskilda avloppslösningar, vilket i sig är kostsamt och inte ger samma långsiktiga lösning som ett gemensamt system. Vi vill också påpeka att vi har vattenbrist och också dålig vattenkvalité i stora delar av Gammelgarn ett problem som troligtvis kommer öka i framtiden.

Alternativet att Region Gotland skulle bygga ut ett gemensamt kommunalägt system är inte att räkna med över huvud taget. Man ska också hålla i minnet att en kommunal anslutning kostar mer än det vi från Nyhagen erbjuder, dessutom finns vid kommunal anslutning ingen frivillighet över huvud taget. Bygger man kommunalt nät blir det tvångsanslutning för alla. Från Nyhagens sida ser vi det som viktigt att systemet byggs ut genom enskilda initiativ och en solidaritet i bygden.

Rent krasst kan det vara nu eller aldrig som gäller för fastighetsägare inom berört område i Gammelgarn.

Inom Nyhagen Vatten och Avlopp AB är styrelsen (som består av sex personer) representerad av Gammelgarnsprojektet genom två personer från den s.k. Gammelgarnsgruppen (Stig Buskas och Per Flink). Vid genomförande av Gammelgarnsprojektet kommer projektledning att utses inom Gammelgarnsgruppen, med stöd och erfarenheter förmedlade från Nyhagens styrelse och tidigare genomförda projekt i Sandvikenområdet och Grogarnsområdet.

För Nyhagens styrelse

Mårten Lindström                         Gunnar Bendelin                           Per Flink

Styrelseordförande

 

Ett mindre vattenläckage finns inom Nyhagens område sedan några veckor tillbaka. Nån kran som lämnats öppen eller toaletter som står och spolar kolla upp och hör av er om ni hittat ngt. Sprid även till andra 

Till fastighetsägare i Gammelgarnsområdet som erbjudits VA-anslutning av Nyhagen Vatten och Avlopp

 

Efter inkomna anmälningar i slutet av juli och en del kompletterande anmälningar under augusti har vi nu konstaterat att vi har tillräckligt underlag för att få ekonomi i projektet. Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB har därför fattat ett principbeslut att genomföra investeringen, när vi får Region Gotlands klartecken att ansluta fler abonnenter till deras avsaltningsverk i Herrvik.

 

Som framgått av en artikel i Gotlands Allehanda har vi ännu inte fått Region Gotlands besked och det återstår en del arbeten i Herrvik innan de kan ge detta. Vi har dock en väldigt bra dialog med teknikförvaltningen och hoppas nå en lösning under hösten. För att kunna erbjuda anslutet vatten och avlopp till sommaren 2020 ska vi helst starta entreprenadarbetena under hösten 2019. Vi har offerter från berörda entreprenörer och leverantörer och beräknar att slutförhandla avtal med dessa under september.

 

Om ytterligare någon/några som hittills tvekat vill skicka in en definitiv anmälan om anslutning går det fortfarande bra, till de villkor som angetts i vårt prospekt. Det kommer också att gå bra att ansluta sig i efterhand, när systemet väl är utbyggt och i drift, men man får då räkna med att det blir dyrare.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

Information om läget i VA-Gammelgarn

Akut läge, det ser ut som vi inte kan genomföra projektet och då beror det inte på besked från Regionen om att vi får tillräckligt med vatten (där allt pekar på att vi kommer att vi kommer att få det vi behöver), det handlar om anslutarläget. Alldeles för få har kommit in med anmälan, eller bekräftat tidigare anmälan. Det är dessutom 38st av 106 som beställt anslutning som "bara" betalar deponiavgiften på 50000:-. Nu måste vi verkligen hjälpas åt för att få tillräckligt underlag för att genomföra projektet. I princip är det ju nu eller aldrig som gäller, ju fler som bestämmer sig för en egen lösning ju sämre blir finansieringsmöjligheterna för det kollektiva VA-nätet. Alla som bestämt sig för deponi kanske ändå kan gå med i stället för att avvakta några år
Information inför påsken 2019. I de sittningar vi haft med Regionen är det nu klarlagt att kapacitet finns för att utöka med Gammelgarn, det som ännu återstår är baktreologiska prover för att få använda de nya ledningarna och buffertvolymerna vid Gutenvikskällan. Den tidsplan vi jobbar vidare efter är att påbörja grävningarna under hösten och att stamledningen i Gammelgarnsprojektet skall vara klart till sommaren 2020. Vi kommer innan projektet drar igång att gå ut med en ny förfrågan till alla Gammelgänningar inom projektområdet för att försäkra oss om att tillräckligt många blir med för att kalkylen på 168000:- som anslutningsavgift skall hålla


Vi har någon lite mindre vattenläcka kvar så kolla era fastigheter


Vattenläcka sen den 18/2 10kbm/dygn kolla era fastigheter. Många av er anslutare har till mig anmält mailadresser som inte fungerar skicka mail till mig på bensgunnar@hotmail. se om ni vet att ni senaste tiden ändrat mailadressPreliminärt upplägg för ”framtidens energianvändande i vår bygd”


Mötesplats Gammelgarns bygdegård

TidpunktLördagen den 6oktober 2018

KlockslagStart 13 00 avslutning c:a 16 00

KaffeServeras i lilla salen kl 14 45


Föreläsning14 00Wolfgang Brunner ”Framtidens energianvändning i vår bygd”

14 15Wolfgang Brunner presenterar projektet ”Austerland energi”

14 30Presentation av enkät om vår nuvarande energianvändning

14 35Sven Sandström presenterar Energi  transition Gotland


Expo utställning av bl.a följande

•Pyrolysugn som framställer biokol eldas på plats

•Kompostrivare för användande vid nedmalning av biokol förevisas

•Odlingskrage där man berikat jorden med biokol kan beskådas på plats

•P-O Sahlberg visar upp sin elbil och berättar om sin solcellsanläggning som han bla. Laddar sin elbil med

•Magnus Martinsson redovisar sin solcellsanläggning och dess energiproduktion

•Eliansgroup (fd Prolekta) visar upp solceller för våra hustak

•Bo och Karin Hammar finns där för att prata batterlilagring

•P-U Löfqvist finns på plats för att bl.a. visa upp el cyklar och el vespa

•Bilhandlarna som säljer elbilar finns på plats för att presentera sina bilar och ge möjligheter för provkörning


Arrangör Nygarn Utveckling AB och Produkt Gotland


Aktuellt läge September 2018

Grogarn-Katthammarsvik öst

Beslut har fattas att utöka Nyhagens v-a område med Grogarn-Katthammarsvik öst. 27 fastigheter har anmält intresse och planerad start för start av projektet är nov 2018. Prospekt till fastighetsägare skickas ut v 38

Gammelgarn

Vi väntar ännu besked från Region Gotland om vi kan ansluta de 106 fastigheter i Gammelgarn som anmält intresse för detta. Regionen kommer i mars att ge besked om fäskvattentillgången är tillräcklig för detta. Kapaciteten i vattenverket är tillräckligt men utbyggnad pågår för att öka lagringskapaciteten. Viss ombyggnation sker även i Herrvik för att säkra en trygg leverans av vatten till oss.

Ängmans Katthammarsvik väst

Nyhagens styrelse har beslutat att göra en inventering av intresset i detta område våren 2020, utfallet av denna enkät kommer att avgöra om vi även utvidgar till detta område


Lägesrapport i övrigt

Vi är nu 220 anslutare och räknar med att närmaste tiden utöka med 20 till. Vi har haft problem med stopp i stamledning för avlopp, dagvatteninflöde i systemet och brott på vattenledning mm. Felen är avhjälpta och vi tror att det framgent skall fungera utan större debakel. Vi har byggt ut reningsverket med en 4:e lina och kan nu ta emot c:a 280fastigheter innan utbyggnad slker med en 5:e lina.

Vi kommer troligtvis att byta leverantör av pumpbrunnar till kommande utbyggnader.

Ivan Söderholm och Gunnar Bendelin har besökt alla (några få kvar) anslutare för att läsa av vattenmätare och besikta anläggningarna. Våra anslutare är nöjd och glada.
Besök skolhuset i Östergarn


I gamla skolhuset i Östergarn har Nyhagen sitt kontor tillsammans med tolv företag och föreningar med olika inriktningar. Huset är även en träffpunkt för besökare från världens alla hörn då trädgårdscaféet serverar kaffe och lunch året om. Besök oss för att prata skit och då inte enbart vatten och avlopp.


Bild från invigningen av Nyhagen Vatten- och Avloppssystem. Invigare var Björn Dahlström som sitter i Region Gotlands miljö och hälsas styrelse. Bra och uppskattat tal. Han tryckte sedan på en knapp i Johan Hellgrens bevattningsstyrning och det började spridas vatten på åkern intill.

 

Som ni förstår av loggan har vårt va-projekt fått EU-bidrag. Ett våtmarksstöd har beviljats av medel från jordbruksfonden för att bygga den damm där vi samlar det renade avloppsvatten som används av Skags gård för bevattning.


Vi har också fått fantastiskt mycket uppmärksamhet, till och med internationellt, för vårt kretsloppssystem där ingen enda vattendroppe går till spillo.Nyhagen vatten och avlopp, Östergarn skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik. Telefon 0498-52240