Aktuellt läge

Nyhagen Vatten och Avlopp


- ett nybildat aktiebolag helägt av utvecklingsbolaget Nygarn

Vi får regelbundet in förfrågningar om enstaka anslutningar till våra stamnät, från fastighetsägare som av olika skäl inte har gått med i utbyggnaden från början. Vi kommer att fortsätta att ta emot sådana, och kapaciteten i ledningsnät och reningsverk är förberedd för detta. Från och med 15 november 2020 måste vi dock höja anslutningsavgiften, för alla som inte genom att betala en depositionsavgift har försäkrat sig om en låst avgift i fem år. För er som funderar på att ansluta sig, men ännu inte tagit beslut kan det därför vara en god idé att gå med i detta nu.

I anslutningsavgiften ingår grävning och läggning av ledningar fram till tomtgräns och anslutningsavgift till Region Gotland samt leverans av pumpbrunn och vattenmätare. För arbeten inom egen tomt tillkommer grävning och nedsättning av pumpbrunn, samt inkoppling till byggnad. Fastighetsägaren får själv beställa och bekosta detta arbete, som normalt berättigar till ROT-avdrag.

Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta vad som gäller i just ditt område.

Aktuellt läge

Jag har för det första inte mailadresser till Bengt Hägg och Börje Carlsson. Om ni har skicka dem till mig

Grävningen i Grogarn/Katthammarsvik-öst har påbörjats och slutdatum för färdigställande av stamledningsnät är satt till den 15/4 2019. Inom denna tidsram är det ju också meningen att ingrävning och nedsättande av pumpbrunn på era fastigheter skall ske.

Enligt den tidplan vi fått från entreprenören skulle De flesta av ingrävningar på era fastigheter ske under mars månad. Vi får var14d en justering av tidplanen ifall det skett förändringar. Om ni vill ha mer exakt underlag för när ingrävning på era fastigheter sker så kontakta mig på amil bensgunnar@hotmail.com eller tel 0708366065.

Vad gäller övrigt grävarbete inne på era tomter så rekommenderar vi OSAB eller Katthammarsviks åkeri som har erfarenhet hur anslutningarna skall se ut

Hantverkare i övrigt som vi rekommenderar är Roma Sanitet prod AB tel 0708230730 Peder eller Patrik eller Bravida tel 0498 248310 Patrik eller Jan. Ni skall tala om att jobbet gäller inom ramen för den offert som Nyhagen utfärdat med dessa. De ansvarar också för samordning med elektriker som ingår i deras offert.

Ni kommer i samband med att ni blir inkopplade att få handhavande manualer för hur tillsyn av anläggningen skall ske samt vad som absolut inte får komma in i systemet. Där kan poängteras att det är absolut förbud på att dagvatten kommer in i systemet.

Jag finns för det mesta på kontoret och har erfarenhet att lösa det mesta som kan komma upp inom ramen för v-a projektet. mvh Gunnar

Informationsblad till samtliga anslutare till Nyhagen vatten och avlopps V-a system

Gott nytt år på er allihop vi hoppas på ett nytt år där vårt gemensamma v-a  system blir till fortsatt förnöjsamhet

Året 2018 var ett år med en hel del problem. Vi hade proppar i avloppet vilket innebar otaliga grävningar för att åtgärda det hela. Vi hoppas nu att dessa problem är överstökade via våra förbättringsåtgärder.

Vi har också haft problem med vattenläckage både inläckage av dagvatten och läckage beroende på kopplingar som släppt och även frusna vattenmätare som åsamkat läckage.

Under sommaren 2018 genomförde vi besök på samtliga anslutningar (förutom 4st) där listade vi förbättringsåtgärder som resp. anslutare måste vidta. Vi kollade då vattenförbrukning och antal utpumpningar där avloppspumpen aktiverats. Vi har nu full koll och kan göra nödvändiga uppföljningsbesök. Vi erbjöd även tjänsten att göra årsservice på avloppspump och brunn vilket de allra flesta anmälde intresse för. De som skulle utföra detta själva (vilket skulle göras under 2018) kommer att kontrolleras så  att vi ser att detta utförts. Skälet till detta är att undvika framtida problem som kan drabba respektive anslutare och även systemet i stort.

Under 2018 har vi haft stora problem med tjock svämtäcke i reningsverket vilket inneburit utökade tömningsintervaller och kostnader för detta (Regionens slamtömningsservice). Dessa problem (som vi också delar med Herrviks V-a system) beror på att ni anslutare spolar ner fett i avloppet, vilket vi i alla anvisningar meddelat hur tillämpningen skall vara. Vi har vid servicen av era avloppssystem noterat vilka som har mycket fettansättningar i brunnarna och kommer att följa upp detta.

För att hjälpa er att hantera ert matfett har vi köpt in sk fettrattar vilka men kan fästa på  en petflaska se bif. bild. Dessa finns att hämta gratis på Nyhagens kontor i skolhuset Östergarn.

 

Under första halvåret 2019 kommer vi att utöka vårt system med ett 25tal anslutare i Grogarns-Katthammarsvik öst området.

Vi hoppas också att under andra halvåret kunna påbörja utökningen till Gammelgarn-Sjaustru-Svartdalsområdet där drygt 100st anmält intresse.

Inom  dagens befintliga V-a system har vi ett 30tal som köar för anslutning.

Satsningen på lösningen för vatten och avlopp som utvecklingsbolaget Nygarn ligger bakom har inneburit mycket positivt  för utvecklingen i området vilket det stora anslutningsintresset vittnar om. Vi har också förfrågningar från Katthammarsvik väst- Ängmansområdet där vi under första kvartalet 2020 kommer att genomföra intresseanmälan.

För Nyhagen vatten och avlopp Gunnar Bendelinläge September 2018

Grogarn-Katthammarsvik öst

Beslut har fattas att utöka Nyhagens v-a område med Grogarn-Katthammarsvik öst. 27 fastigheter har anmält intresse och planerad start för start av projektet är nov 2018. Prospekt till fastighetsägare skickas ut v 38

Gammelgarn

Vi väntar ännu besked från Region Gotland om vi kan ansluta de 106 fastigheter i Gammelgarn som anmält intresse för detta. Regionen kommer i mars att ge besked om fäskvattentillgången är tillräcklig för detta. Kapaciteten i vattenverket är tillräckligt men utbyggnad pågår för att öka lagringskapaciteten. Viss ombyggnation sker även i Herrvik för att säkra en trygg leverans av vatten till oss.

Ängmans Katthammarsvik väst

Nyhagens styrelse har beslutat att göra en inventering av intresset i detta område våren 2020, utfallet av denna enkät kommer att avgöra om vi även utvidgar till detta område


Lägesrapport i övrigt

Vi är nu 220 anslutare och räknar med att närmaste tiden utöka med 20 till. Vi har haft problem med stopp i stamledning för avlopp, dagvatteninflöde i systemet och brott på vattenledning mm. Felen är avhjälpta och vi tror att det framgent skall fungera utan större debakel. Vi har byggt ut reningsverket med en 4:e lina och kan nu ta emot c:a 280fastigheter innan utbyggnad slker med en 5:e lina.

Vi kommer troligtvis att byta leverantör av pumpbrunnar till kommande utbyggnader.

Ivan Söderholm och Gunnar Bendelin har besökt alla (några få kvar) anslutare för att läsa av vattenmätare och besikta anläggningarna. Våra anslutare är nöjd och glada.


okt

Slutbesiktning av V-A systemet sker den 20 och 21 oktober. De närmaste dagarna blir det klart att ansluta sig både till avlopp och vatten


Inga fler anslutningar går att göra till reningsverket just nu. Nu gäller att ställa sig i kö.

Slutfakturor till anslutarna kommer att skickas ut så fort slutbesiktningen är utförd ( 20okt)med betalning till den 5/11.Så fort slutbetalning skett kommer ett förbindelseavtal att tecknas mellan anslutare och Nyhagen v-a.

Vi har utöver de nu anslutna ett 30tal som anmält intresse för kommande anslutning och betalat en deposition för detta.

Vi har option på en "lina" till i reningsverket som klarar av ett 70tal nya anslutningar.

Så fort att vi fått 15 som direkt vill ansluta sig så bygger vi ut reningsverket.

Ni som inte föranmält anslutning men som idag har ett intresse av att ansluta under de närmaste åren, anmäl detta till bensgunnar@hotmail.com så sätter vi upp er på en kölista.

Anslutningsavgiften är nu 150000 där ingår en grävningskostnad på 30 000 (kan uppstå högre kostnader om fastigheten ligger långt från stamledningen eller om det skall grävas i berg).Östergarn 3sept

Det är värt ett besök på reningsverkstomten, dammarbetet håller på att färdigställas och reningsverket är på plats. Provkörning af hela systemet kommer att börja senast vecka 38. Då kommer c:a 25 olika fastigheter att vara anslutna. Det stora blir sedan all ingrävning. Det är idag 156 fastigheter+58 i samfälligheter dessutom så har 34 betalat för kommande anslutning och 3 för extrahus. Anslutningsintresset är långt över vår förväntan.


Vi har sökt bidrag från Jordbruksverket sk våtmarksstöd vilket kan vara möjligt och skulle kunna innebära 400000-600000:- i tillskott. Vi hade inte räknat med att vi måste klä dammen med duk vilket vi nu måste till en merkostnad av c:a 1milj (inkluderar en pumpbrunn som vi inte hade med i kalkyl).


Ang vattenmätare så ingår ju denna i er anslutningsavgift, dock inte själva konsolen som den skall fästas i. Ni måste tillsammans med vvs firma och eller övriga inblandade entreprenörer/hantverkare se till att den sätts på ett frostfritt ställe. Om mätaren fryser sönder vilket den lätt gör är det fastighetsägaren som får köpa ny.Östergarn 14/5

Viktig information till samtliga anslutare till Nyhagen vatten och avlopp.

1.Beställ ingrävning på era tomter så fort som möjligt.

2.Meddela oss om ni anlitar andra entreprenörer än de vi rekommenderar.

3.Meddela oss vilket larmsystem ni kommer att installera på avloppssystemet

1. För att vi skall klara den tidsplan som vi jobbar efter är det viktigt att ni snarast tar kontakt med entreprenör som utför arbetet på er fastighet/tomt. Vi behöver alltså komma igång med så många ingrävningar och nedsättningar av pumpbrunar  fortast möjligt,  för att alla skall ha möjlighet att koppla upp sig mot både vatten och avlopp den 15 oktober.

2. De entreprenörer vi rekommenderar har de behörigheter som vi kräver för att känna oss trygga med att anslutningarna till systemet är rätt utförda för att få full funktionalitet både på kort och lång sikt. Om ni anlitar andra entreprenörer måste vi få veta vilka de är och om de har elbehörighet (elektriker), svetslicens (gräventreprenör) och giltig vvs behörighet (vvs firma). Alla entreprenörer kommer vi att utbilda innan arbete får påbörjas, gäller framförallt att de får vetskap om det besiktningsprotokoll/checklista vi kommer att använda vid besiktningen innan återfyllningen

Oavsett vilken entreprenör som utför jobbet skall vi besikta anslutningen innan fyllning runt brunnen får ske.

3. Det finns 3 olika larmsystem att välja på 1) enkel lampa på toppen av brunnen  2) Summer som mestadels sätts inomhus 3) Larm till mobiltelefon. Prisbild?

Vi begär för närvarande in offert på en vattenmätare som kan läsas av digitalt av oss. Detta innebär att vi med den utrustningen kan läsa av er vattenmätare så fort vi kommit till eran tomt. Detta innebär att ni inte själva behöver läsa av och skicka in uppgifterna. Denna mätutrustning blir c:a 1000:- dyrare än vi beräknat i vår kalkyl, men styrelsen I Nyhagen har beslutat om att denna mätare också ingår i er anslutningsavgift (gäller alla som inte ingår i samfällighet). I samfälligheterna så installeras en lite större mätare som vi läser av. Där blir ansvariga i samfälligheten ansvariga för att fördela denna kostnad.

Grävningsarbetet går lite fortare än planerat vilket innebär att det hela tiden blir lite förändringar på den ursprungliga tidsplanen, är ni osäkra så kontakta oss eller OSAB direkt vad gäller tidpunkt för grävning vid era fastigheter.

Alltså  angående återfyllning: Återfyllning får inte ske förrän besiktning har gjorts på brunninstallation, på syn av svetsning på ledning och inkoppling av anslutningspunkt

Mvh arbetsgruppen för Nyhagen vatten och avloppsprojektetOBS Viktigt meddelande. Vi vill att ni kontaktar ansvariga i Nyhagen V-A för att peka ut var ni vill ha anslutningspunkten till stamledningen. Tidsplanen kan ändras lite beroende på olika avvägningar så kontakta repr för Nyhagen omgående för att få klarhet i vart ni vill ha anslutningspunkten.


OBS! Viktig information till anslutarna. Ni måste vara säkra på att de ni anlitar som hantverkare (grävfirma, vvs och el) har giltiga behörigheter för detta. Gräventreprenör måste ha giltig svetslicens. Använder ni av oss rekommenderade firmor vet vi att de har giltiga behörigheter och de får också nödvändig utbildning för att utfört arbete skall bli säkert. Anlitar ni annan hantverkare/entreprenör där ni är osäkra så kontakta ansvariga vi Nyhagen v-a.


Vilka entreprenörer rekommenderar ni vid arbete inne på våra tomter?

Svar: För grävningsarbeten mm Östra Gotlands Schakt AB

Address: Lärbrovägen 20, 624 49 Slite

Phone:0498-64 25 50 kontor även i skolhuset Östergarn


Katthammarsviks åkeri Leif Söderström 0705654512 049852266


För VVS Roma Sanitet Prod AB

070 - 823 07 30

Bingebyg. 7621 41 VISBY


För elektrikerarbeten

Anso El AB

Address: Sjonhem Bjärby 337, 622 44 Romakloster

Phone:070-868 44 11


Kom ihåg då du beställer entreprenör att Nyhagen vatten och avlopp har som villkor att man har giltiga behörigheter för respektive anslutningsarbete. Representanter för Nyhagen skall också kontrollera anslutningen av pumpbrunn innan återfyllning får ske.Öppet hus i skolhuset eller gymnastiksalen för anslutarna till Nyhagen vatten och avlopp långfredagen den 25/3 mellan kl 13-16 då kommer ansvariga för Nyhagen va att finnas på plats.


Veckorapport v 15

Grävningsarbetena för stamledningen fortgår och vi håller gott och väl tidsplan. Smärre incidenter har skett vid avgrävning av bl.a. fiberledning annars är allt enligt plan. Bygglov för teknikhuset till reningsverket är inlämnat. Vi har blivit kallade till ett möte med Region Gotland för fortsatta diskussioner om vårt ev mottagande av avloppsvattnet från Katthammarsvik.

Vi har också förstått att Regionen skall hålla ett möte i Östergarn Kristi himmelfärd för att informera om vattenverk och distribution.Veckorapport v 11

Grävning pågår nu och de närmaste veckorna på sträckorna Ganne-Sigdes (sträcka 4-2 på kartan) Bergängen-Hallgårds (sträcka 3-1) Sande-Bengts (sträcka 5-7) Hallgårds-Sande (sträcka 1-5) Kom ihåg och meddela var ni vill ha servicepunkten (avsättningen mellan stamledning och resp tomt).


Veckorapport v 10 2016

Alla anslutare som har önskemål om var servicepunkten skall ligga måste meddela oss gärna via en kartskiss.


Nu har projektet startat!   

Grävningen kom igång måndagen den 7mars och första grävtaget togs vid Ganne gård. Redan första dagen hade man grävt sig över idrottsplatsen.

Prioritet ligger nu på att göra alla grävningar över åkrar som skall brukas i vår.

Vi är i slutförhandlingar om pumpar och reningsverk och kontrakt lär vara påskrivet i v 11.

Fortfarande saknas 40 kontrakt som inte kommit in till den avsatta tiden 7mars. Hoppas nu verkligen att ni som inte lämnat in kommer med era kontrakt närmaste dagarna.

Vi kommer också att skicka ut nya fakturor till alla som kan tillgodogöra sig investeringar i avloppssystem.Veckorapport vecka 8 2016


I dagarna har vi skickat ut anslutningskontrakten och faktura på anslutningsavgiften. Vi är nu 131 som ansluter sina fastigheter och 57st som ansluts via samfälligheter som man är medlemmar i. Dessutom har 40 beslutat sig för att deponera en avgift för kommande anslutning.

Vårt startmöte med entreprenören OSAB äger rum i veckan och beräknad grävstart är 1mars. Vi förhandlar fortfarande med leverantör av reningsverk och pumpbrunnar

Vi har också kontaktat Region Gotland för att erbjuda möjligheten att de levererar allt avloppsvatten till vårt system och därmed kan man skrota reningsverket i Katthammarsvik. Vi har haft möten och vi har gett dem en grovkalkyl på vad det skulle kosta i både investeringsvolym och årlig driftskostnad. Vi väntar besked v 9.


Veckorapport vecka 3 2016


Vi har nu fått positivt besked från Länsstyrelsen och miljö och hälsa gällande sökta tillstånd. 

Vi har några samråd som återstår..


Vad gäller vår budget så har vi i dagsläget ett glapp vad gäller anslutningsavgifterna och budgeterad kostnad för projektet på minus 3milj. Ju fler vi kan få med som anslutare ju mindre behöver vi låna det  påverkar den årliga avgiften för anslutarna.


Vi har börjat formulera de kontrakt som varje anslutare skall teckna mot Nyhagen vatten och avlopp, vi beräknar att de kommer anslutarna till del i  febr 2016 då vi beräknar att vi har klart med alla anbud från entreprenörer och leverantörer.


I samband med kontraktskrivningen kommer också en betalplan för anslutarna där man tre veckor efter kontraktskrivningen skall betala 80% av anslutningsavgiften. Vår bedömning  är att första betalningen bör ske i slutet på mars 2016.

 

I början på Januari kommer vi att inleda kontraktskrivningen med leverantör av reningsverk och den entreprenörr som ansvarar för nedläggning av ledningar samt byggande av dammar, tillfartsväg och grunden för servicehuset vid reningsverket.


Vi har gjort en hel del ändringar i ledningssträckningen vilket föranleder nya kontrakt med de berörda markägarna.


Vid genomgång av anslutningsansökningarna har vi nu 123 som anmält full anslutning, 57 ansluter sig via samfällighet och 40st har anmält kommande anslutning.Nyhagen vatten och avlopp, Östergarn skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik. Telefon 0498-52240