Presentation av Nyhagen

Nyhagen Vatten och Avlopp


- ett nybildat aktiebolag helägt av utvecklingsbolaget Nygarn

Vi får regelbundet in förfrågningar om enstaka anslutningar till våra stamnät, från fastighetsägare som av olika skäl inte har gått med i utbyggnaden från början. Vi kommer att fortsätta att ta emot sådana, och kapaciteten i ledningsnät och reningsverk är förberedd för detta. Från och med 15 november 2020 måste vi dock höja anslutningsavgiften, för alla som inte genom att betala en depositionsavgift har försäkrat sig om en låst avgift i fem år. För er som funderar på att ansluta sig, men ännu inte tagit beslut kan det därför vara en god idé att gå med i detta nu.

I anslutningsavgiften ingår grävning och läggning av ledningar fram till tomtgräns och anslutningsavgift till Region Gotland samt leverans av pumpbrunn och vattenmätare. För arbeten inom egen tomt tillkommer grävning och nedsättning av pumpbrunn, samt inkoppling till byggnad. Fastighetsägaren får själv beställa och bekosta detta arbete, som normalt berättigar till ROT-avdrag.

Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta vad som gäller i just ditt område.

Presentation av Nyhagen

Nyhagen vatten och avlopp är ett nybildat aktiebolag helägt av utvecklingsbolaget Nygarn. Aktiekapitalet 50 000 finns idag på Nyhagens konto. Det har utsetts en styrelse bestående av Gunnar Schön ordf Mårten Lindström, Per Flink, Stig Hellgren och Gunnar Bendelin adjungerade är Åke Frisell och Ivan Söderholm.. Denna styrelse har utsett Gunnar Bendelin som projektsamordnare. Nyhagen har sitt säte i skolhuset Östergarn.Nygarn utveckling  AB är Östergarnslandets utvecklingsbolag. Detta bolags syfte är att säkerställa en positiv utveckling för området genom att vara genomförare och initiativtagare till olika utvecklingsprojekt. Nygarn har också tagit på sig rollen att vara Medborgarkontor där man mäklar kunskap och assisterar medborgarna i olika utvecklingsfrågor.


Nygarn Utveckling AB har idag drygt 125 aktieägare och ett aktiekapital på 550 000:-. Påverkansmöjligheten och direkta insynen i Nyhagen vatten och avlopp ligger i att bli aktieägare i Nygarn. Vi hoppas att fler anslutare ser denna möjlighet och tecknar sig för aktieinnehav.


Nygarns styrelse består idag av Gunnar Bendelin Östergarn ordf, Tina Lundström Gammelgarn , Torbjörn Sköldefors Östergarn , Anders Lignell Östergarn   Catharina Hellström Engström Anga, Dan Widegren,Gammelgarn, Anders Engström Östergarn, I-M Larsson Kräklingbo, Johan Hellgren Östergarn, Birgitta Hallstedt Gammelgarn, Per Flink Gammelgarn

Stämman hålls varje år i mars-april.Nyhagen vatten och avlopp, Östergarn skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik. Telefon 0498-52240